iDogiCat site logo
ホームページ > Chinaneko 中国猫 > 中国猫のブログ > やさしい中国語 > 友達を訪ねる

* やさしい中国語 *

看朋友/友達を訪ねる

课文/本文/Text

看 朋 友 kan4 peng2 you


昨  天  , 我 去 看  了 朋  友  。 
zuo2 tian1 , wo3 qu4 kan4 le5 peng2 you5 。 

我 的 朋  友  去 年  生   了 孩  子 。 
wo3 de5 peng2 you5 qu4 nian2 sheng1 le5 hai2 zi5 。 

现  在  , 她 的 孩  子 有  八 个 月  大 了 , 很  可 爱 。 
xian4 zai4 , ta1 de5 hai2 zi5 you3 ba2 ge4 yue4 da4 le5 , hen3 ke3 ai4 。 

我 和 朋  友  趁  着  孩  子 睡  觉  的 时  候  , 出  去 吃  了 顿  饭  , 聊  了 聊  天  。 
wo3 he2 peng2 you5 chen4 zhe5 hai2 zi5 shui4 jiao4 de5 shi2 hou5 , chu1 qu5 chi1 le5 dun4 fan4 , liao2 le5 liao2 tian1 。 

这  是  朋  友  生   孩  子 后  , 我 第 一 次 去 看  她 。 
zhe4 shi4 peng2 you5 sheng1 hai2 zi5 hou4 , wo3 di4 yi2 ci4 qu4 kan4 ta1 。 

好  久  没  见  , 见  了 面  , 我 们  都  很  高  兴  。 
hao3 jiu3 mei2 jian4 , jian4 le5 mian4 , wo3 men5 dou1 hen3 gao1 xing4 。 课文翻译/本文翻訳/ Text Translation昨日、友達を訪ねた。

私の友達は去年子供を出産した。

今、彼女の子供はもう八ヶ月になった。とても可愛い。

子供が寝ているうち、私と友達は食事に出かけた。食事の時、話していた。

今回は、友達が出産した後、初めて友達と会ったのだ。

久しぶりに会ったので、二人ともうれしかった。单词/単語/ New Words


qu4 
去 (行く)
kan4 
看  (看望の略語--見舞う、訪問する、面会する)
peng2 you5       kan4 peng2 you5 
朋   友 (友達)    看  朋  友 (友達を訪ねる) 
qu4 nian2 
去  年  (去年) 
sheng1 
生   (産む、出産する)
hai2 zi5       sheng1 hai2 zi5 
孩  子 (子供)     生   孩  子 (子供を出産する) 
he2 
和 (と) 
shi2 hou5 
时  候  (時)
ba2 ge4 yue4 
八 个  月  (八ヶ月)
ke3 ai4 
可 爱 (可愛い)
chen4 zhe5 
趁  着  (…のうちに、…を利用して、…に乗じて)
shui4 jiao4 
睡   觉  (寝る)
chu1 qu5 
出  去 (出かける)
chi1     fan4    chi1 fan4   
吃 (食べる) 饭 (ご飯)  吃  饭(ご飯を食べる、食事をする)
dun4   
 顿 (量詞、食事の動作の回数を示す)      
yi2 dun4        yi2 dun4 fan4      
一  顿((食事)一回)    一 顿  饭 (一回の食事) 
liao2 tian1  l    iao2 tian1 er2   
 聊  天  (雑談する、話する) 聊  天  儿       
di4 yi2 ci4 
第 一 次 (始めて)
hao3 jiu3 mei2 jian4 
 好  久  没  见  (久しぶり)
dou1 
都  (みんな、いずれも、全部)
gao1 xing4 
 高  兴  (うれしい)


 

音声は PICKこちら