iDogiCat site logo
ホームページ > Chinaneko 中国猫 > 中国流行音楽 > 邓丽君:但愿人长久

中国流行音楽

邓丽君 Deng4 Li4 Jun1 / テレサ・テン

但愿人长久 dang4yuan4 ren2 chang2jiu3

MTV

王菲のと比較します。

この曲は

に収録されています。


歌词 MOVED TO... 歌詞翻訳

mínɡ yuè jǐ shí yǒu 
明  月 几 时 有

bǎ jiǔ wèn qīnɡ tiān 
把 酒 问 青  天

bù zhī tiān shànɡ ɡōnɡ què 
不 知 天  上  宫  阙

jīn xī shì hé nián 
今 夕 是 何 年

(Repeat)

wǒ yù chénɡ fēnɡ ɡuī qù 
我 欲  乘  风  归 去 

wéi kǒnɡ qiónɡ lóu yù yǔ 
唯 恐  琼  楼 玉 宇 

ɡāo chù bú shènɡ hán 
高 处 不 胜   寒 

qǐ wǔ nònɡ qīnɡ yǐnɡ 
起 舞 弄  清  影

hé sì zài rén jiān 
何 似 在 人 间


zhuǎn zhū ɡé 
转   朱 阁 

dī qǐ hù 
低 绮 户 

zhào wú mián 
照  无 眠

bù yīnɡ yǒu hèn 
不 应  有 恨 

hé shì chánɡ xiànɡ bié shí yuán 
何 事 长   向  别 时 圆

rén yǒu bēi huān lí hé 
人 有 悲 欢  离 合 

yuè yǒu yīn qínɡ yuán quē 
月 有 阴 晴  圆  缺 

cǐ shì ɡǔ nán quán 
此 事 古 难 全

dàn yuàn rén chánɡ jiǔ 
但 愿  人 长  久 

qiān lǐ ɡònɡ chán juān 
千  里 共  婵  娟